< Terug

Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisbemiddeling.

ARTIKEL 1: INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of -bemiddelaar is verplicht:

 1. Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot bemiddeling aan de reizigers mede te delen:
  a. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen.
  b. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering;
 2. Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  a. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  b. naam, adres en telefoon-en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

 1. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis in tweevoud ontvangt.
 2. De reisbevestiging wordt zowel door de reiziger als de reisorganisator in tweevoud ondertekend. Een exemplaar van het zowel door de reiziger als de reisorganisator getekende contract is voor de reiziger bestemd, het andere exemplaar is voor de reisorganisator bestemd.

ARTIKEL 3: PRIJS VAN DE REIS

 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen.

ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM

 1. Ondertekening van het contract en betaling van de gehele reissom door de reiziger vinden plaats uiterlijk 2 maanden voor de vertrekdatum.

ARTIKEL 5: WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS

 1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van Artikel 6.

ARTIKEL 6: VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS

 1. Indien de reisorganisator voor de aanvang van de reis het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger recht op terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 7: GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek.
 3. De omstandigheden ter plaatse en het avontuurlijk karakter van de aangeboden reis kan met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
 4. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de organisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

ARTIKEL 8: VERBREKING DOOR DE REIZIGER

 1. De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt
 4. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden die voortspruiten uit overmacht, zoals plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz.. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfkosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
 5. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet-naleven van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 6. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

 1. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 11: FORMALITEITEN

 1. Vliegtuigtickets worden veiligheidshalve bij de reisorganisator bezorgd.
 2. De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal reispaspoort. Visumaanvragen kunnen door de reisorganisator verzorgd worden. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor tekening van de reiziger.
 3. De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit. Speciale gezondheidsrisico's (zoals bijv. suikerziekte, astma, hartaandoeningen enz.) moeten bij inschrijving doorgegeven worden aan de reisorganisator.
 4. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 12: BAGAGE

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
 2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

< Terug